Mercy Med Ctr Of Oshkosh: 500 S Oakwood Rd - Oshkosh, WI