Aurora Med Ctr Oshkosh: 855 N Westhaven Dr - Oshkosh, WI