St Luke's Sugar Land Hospital: 1317 Lake Pointe Pky - Sugar Land, TX