Christus Santa Rosa Hospital: 333 N Santa Rosa St - San Antonio, TX