CHRISTUS SANTA ROSA HOSPITAL: 333 N Santa Rosa St San Antonio, TX