Houston Northwest Medical Center: 710 Fm-1960 W - Houston, TX