Ut Southwestern University Hospital-Zale Lipshy: 5151 Harry Hines Blvd - Dallas, TX