UT SOUTHWESTERN UNIVERSITY HOSPITAL-ZALE LIPSHY: 5151 Harry Hines Blvd Dallas, TX