DAYTON VA MEDICAL CENTER: 4100 W 3rd St Dayton, OH