Blythedale Children's Hospital: 95 Bradhurst Ave - Valhalla, NY