St Lawrence Psychiatric Center: 1 Chimney Point Dr - Ogdensburg, NY