Cherry County Hospital: 510 N Green St - Valentine, NE