CHERRY COUNTY HOSPITAL: 510 N Green St Valentine, NE