AVERA ST ANTHONY'S HOSPITAL: 300 N 2nd St O'Neill, NE