Shaughnessy-Kaplan Rehab Hosp: Dove Ave - Salem, MA