Christus St Patrick Hospital: 524 Ryan St - Lake Charles, LA