Satanta District Hospital: 401 Cheyenne Ave - Satanta, KS