Hiawatha Community Hospital: 300 Utah St - Hiawatha, KS