Georgia Regional Hospital: 1915 Eisenhower Dr Savannah, GA