Laguna Honda Hospital & Rehabilitation Center: 375 Laguna Honda Blvd - San Francisco, CA