LAGUNA HONDA HOSPITAL & REHABILITATION CENTER: 375 Laguna Honda Blvd San Francisco, CA