WICKENBURG COMMUNITY HOSPITAL: 520 Rose Ln Wickenburg, AZ