PHS INDIAN HOSPITAL-SAN CARLOS: PO BOX 208 San Carlos, AZ