PROVIDENCE SEWARD HOSPITAL: 417 1st Ave Seward, AK