Samuel Simmonds Mem Hospital: 1296 Agvik St Barrow, AK